תנאי שימוש

אתר אינטרנט זה הינו בבעלות ווב-אקס-אל יוגב תובל (להלן:"WebXL"). הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש (“התנאים”) שלהלן ובמידה שאינכם מסכימים לתנאים ומקבלים אותם במלואם אינכם מורשים לעשות כל שימוש באתר. לשון התנאים להלן מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.


שימוש באתר

WebXL  מתירה לך לצפות בתוכן האתר, לרבות טקסט, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים באתר (ביחד, “החומרים”) ולהשתמש בהם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים המקוריים ובכל עותק שלהם. אינך רשאי לשנות את החומרים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, וחובה תחול עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.


איסוף מידע

לצורך קבלת שירותים מ WebXL  באמצעות האתר נדרש כל משתמש למסור באתר מידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, השכלה, מצב תעסוקתי ומידע נוסף (להלן “מידע המועמד”). מטרת קבלת מידע     המועמד הינה לאפשר ל WebXL  לבצע ו/או להציע את שירותיה וכן לשפר ולייעל את השירות למועמדים וללקוחות  .
WebXL  תפעל כמיטב יכולתה על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת מידע המועמד מפני גישה בלתי מורשית.
השימוש במידע המועמד יעשה בכפוף להצהרת הפרטיות שבאתר זה. WebXL  שומרת על זכותה להעביר את מידע המועמד לצדדים שלישיים כפי שביקש המועמד.

WebXL  תהיה רשאית לעשות במידע המועמד שימוש כדלקמן:

  • שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים של WebXL ובין היתר לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות עבודה ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
  • העמדת מידע המועמד לרשות צדדים שלישיים לצורך הצעתם של משרות או מוצרים או שירותים אשר WebXL תהיה סבורה, כי עשוי להיות למשתמשי האתר עניין בהם.

משתמש/ת שאינו/ה מעוניין/ת בהעברת מידע המועמד לצדדים שלישיים כאמור לעיל, חייב/ת לשלוח הודעה על כך בפרטי הרישום / דואר אלקטרוני. אי-משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשימוש WebXL  במידע המועמד כמפורט לעיל.


אבטחת המידע

לצורך הגנה על האתר ועל המידע המצוי בו ומערכות האתר, WebXL  עושה שימוש במערכות ומנגנוני הגנה. יובהר עוד כי חדירה למערכות המחשב של WebXL  מהווה על פי דין עבירה פלילית. עם זאת, מובן ש-WebXL  אינה יכולה להבטיח הצלחה בהתגוננות כנגד ניסיונות חדירה למערכותיה, שיבושים שייגרמו בגין חדירה כאמור או חשיפת מידע המצוי באתר על ידי גורמים בלתי מורשים שיצליחו לחדור למערכותיה. המשתמש מתחייב, בעשיית השימוש באתר, כי לא יבצע כל נסיון חדירה לאתר ואו למערכות האתר, לא יחדיר וירוסים או תוכנות כלשהן לאתר ו.או למערכות האתר ולא יסייע לגורם אחר בביצוע פעולות כאמור.


העדר אחריות; שימוש בחומרים

החומרים מוצעים כמות שהם “(as-is)”, ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של WebXL . אין באמור בתנאים משום מצג של WebXL  בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. WebXL  אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תשא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם. WebXL  רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, ו-WebXL  אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצורכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. את/ה תשא/י במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאותיהם.


הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תחול על WebXL , על כל מי מטעמה או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, אלה הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

העדר ייעוץ

החומרים באתר הינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר. לשם כך עליך ליצור קשר עם WebXL  לקבלת פרטים מדוייקים המותאמים לנסיבות המיוחדת שלך ולנתוני המקרה שלך.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, המדגמים והסודות המסחריים, הם רכושה של WebXL  בלבד, או של צדדים שלישיים.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של WebXL  מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זה רשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, אלא בכפוף לקבלת הסכמת WebXL  מראש ובכתב.
אסור להשתמש במידע המצוי באתר במסגרת אתר אינטרנט אחר ואסור ליטול מן האתר נתונים לצורך הצגה באתר אחר (לרבות בדרך של איסוף נתונים באמצעות תוכנות מחשב שונות), ללא קבלת הסכמת WebXL  מראש ובכתב.

מידע אודות משתמשים

WebXL  אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת (“הודעות”) שתשדר או תפרסם באתרו/או באמצעותו ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. ל- WebXL  לא תישא בכל אחריות בקשר להודעות. WebXL  וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהודעות ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט ובאלמנטים אחרים המשולבים בהודעות לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, לרבות דיוור ישיר ופרסום. אם תבחר לקבל דיוור ישיר אוNewsletters תידרש להירשם באזור המיועד לכך באתר. אם אינך מעוניין או לא תהיה מעוניין בעתיד להיכלל ברשימות WebXL  לצורך דיוור ישיר, הנך חייב לשלוח הודעה על כך ל- WebXL  . מידע שתמסור ל- WebXL  ואשר מאפשר זיהוי אישי, יטופל בהתאם להמדינות הפרטיות של WebXL  (Privacy Policy) המפורסמת באתר. הנך מנועמ לפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על חוק כלשהווכן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהי.

מידע הנאסף באופן אוטומטי

בדומה לאתרי אינטרנט רבים אחרים, אוסף האתר באופן אוטומטי מידע מסוים שאינו ניתן לזיהוי בקשר למשתמשים באתר, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, כתובת IP של מחשבכם, כתובת ה-IP של ספק האינטרנט שלכם, התאריך והשעה שבהם נכנסתם לאתר, כתובת האינטרנט של אתר כלשהו שממנו הגעתם לאתר בקישור ישיר, מערכת ההפעלה שבשימושכם, אזורי האתר שבהם ביקרתם, דפי האתר שאליהם נכנסתם והמידע שצפיתם בו, וכן החומרים שהעלתם לאתר או הורדתם ממנו. המידע שאינו ניתן לזיהוי משמש לניהול האתר והמערכת ולקידום האתר עצמו. הוא עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.

קובצי עוגיה ( להלן: ‘עוגיות’) – האתר משתמש בטכנולוגיה של עוגיות, המתקינה מידע במחשב של המשתמש באתר כדי לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה. העוגיות משפרות את נוחות השימוש באתר. לדוגמה, המידע המסופק באמצעות עוגיות משמש לזהותכם כמי שכבר השתמשו באתר, לעקוב אחר פעילותכם באתר כדי להיענות לצורכיכם, להציע לכם דפים הכוללים תכנים ומידע מותאמים אישית, לשבץ אוטומטית את פרטי המידע האישי שלכם בטפסים מקוונים, וכיוצא באלה פעולות להקלתהשימוש שלכם באתר.

אם הדפדפן שלכם מתיר זאת, באפשרותכם לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש שלכם באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

הקישורים באתר לאתרי אינטרנט של צד ג’ הינם לנוחיותך בלבד. במקרה שתשתמש בקישורים אלה, תצא מהאתר.
WebXL  לא בדקה את כל אתרי צד ג’ אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך אין WebXL  מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג’ כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

קישור לאתר

אינך ראשי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור מWebXL  מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין.

הגבלת גישה

WebXL  שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

כללי

על תנאים אלה ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בראשון לציון. WebXL  אינה יוצרת מצג שלפיו החומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור במדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן תוכן האתר הנו בלתי חוקי. אינך רשאי להשתמש בחומרים או בכל העתק או עיבוד שלהם, לייצאם או לייצאם מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים. היה ותחליט לגשת אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותשא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

WebXL  שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לעדכן ו/או לשנות את התנאים בכל עת על-ידי עדכון הודעה זאת. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה.
WebXL  רשאית להסב את התנאים, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם. התנאים יחול ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה של WebXL  לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר ל- WebXL  ונאסף על ידי WebXL  בהקשר לשימוש באתר. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכלמקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו-WebXL  בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ו- WebXL  ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.